Mandarin(P): tóng, tòng
Mandarin(Z): ㄊㄨㄥˊ, ㄊㄨㄥˋ
Korean(Eum): 동 [dong]
Korean(H/E): 한가지 동
Japanese(On): どう [dou]
Japanese(Kun): おなじ [onaji]
Cantonese: tung4
Vietnamese: đồng
Hist. Tang: dhung
------------------------------------------------------------
Definition: together, same; surname
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.3]
Total strokes: 5
Radical: ()
Other variant:
Frequency: 5
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4EDD
Big Five: C969
GB 2312: 5758
JIS X 0208-1990: 0124
KSC 5601-1989: 5246
Cangjie: OM
Four-corner Code: 8010.1
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10111.020
Kang Xi: 0093.030
CiHai: 86.103
Morohashi: 00378
Dae Jaweon: 0196.070

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — tóng ㄊㄨㄥˊ 〔《廣韻》徒紅切, 平東, 定。 〕 1.“ ”的古字。 相同;一樣。 唐 盧仝 《與馬异結交詩》: “昨日 仝 不仝, 異 自異, 是謂大仝而小異。” 《廣韻‧平柬》: “仝, 同古文。” 2.姓。 明 代有 仝寅 。 見《明史‧方伎傳》。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — tóng 〈形〉 同 的古字。 相同; 一样 [same] 仝, 同古文, 出《道书》。 《广韵》 …   Advanced Chinese dictionary

 • — Marque d itération Marque d itération Une marque d itération est un signe permettant d éviter la répétition d un ou plusieurs caractères, utilisé en japonais et plus rarement en chinois. Par exemple, en japonais, 人人 (hitobito « les… …   Wikipédia en Français

 • — 【동】 =同 人부 3획 (총5획) [1]a Chinese family name [2] variant of 同 ドウ·おなじ …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — tóng (1) ㄊㄨㄥˊ (2) 同 同 。 (3) 姓氏。 (4) 郑码: ODBI, U: 4EDD, GBK: D9DA (5) 笔画数: 5, 部首: 人, 笔顺编号: 34121 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 동 한가지 5 strokes 사람인+장인공 …   Korean dictionary

 • 玉川子 — 唐 詩人 盧仝 的號。 《新唐書‧盧仝傳》: “ 仝 自號 玉川子 , 嘗為《月蝕詩》以譏切 元和 逆黨。” 唐 盧仝 《走筆謝孟諫議新茶》詩: “ 蓬萊山 , 在何處? 玉川子 , 乘此清風欲歸去。” 宋 蘇軾 《游惠山》詩: “頗笑 玉川子 , 飢弄三百月。” 盧仝 性喜茶, 故亦指嗜茶者。 宋 楊萬里 《謝木韞之舍人分送講筵賜茶》詩: “故人分送玉川子, 春風來自 玉皇 家。”參見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 七碗茶 — 唐 盧仝 《走筆謝孟諫議寄新茶》詩: “一碗喉吻潤;兩碗破孤悶;三碗搜枯腸, 唯有文字五千卷;四碗發輕汗, 平生不平事, 盡向毛孔散;五碗肌骨清;六碗通仙靈;七碗喫不得也, 唯覺兩腋習習清風生。”言飲茶不須七碗即“通仙靈”, 極贊茶之妙用。 後即以“七碗茶”作為稱頌飲茶的典實。 宋 蘇軾 《六月六日以病在告獨游湖上諸寺晚謁損之戲留一絕》: “何須 魏帝 一丸藥, 且盡 盧仝 七碗茶。” 元 耶律楚材 《和楊彥廣韻》: “探玄渾似三杯酒, 清興何消七碗茶。” 元 馬致遠… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 美髯公 — 1. 三國 蜀 關羽 的美稱。 《三國志平話》卷中: “ 張遼 在於廳下, 美髯公 問曰: ‘ 徐州 是失?皇叔、 張飛 不知存亡。 ’” 《三國演義》第二五回: “ 關公 奏曰: ‘臣髯頗長, 丞相賜囊貯之。 ’帝令當殿披拂, 過於其腹。 帝曰: ‘真美髯公也!’因此人皆呼為 美髯公 。” 2. 朱仝 的綽號。 宋 龔開《宋江三十六人贊》: “美髯公 朱仝 ;長髯鬱然, 美哉丰姿。” 《水滸傳》第五一回: “當牢節級卻是美髯公 朱仝 , 見發下 雷橫 來, 也沒做奈何處。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 脫放 — (脫放, 脱放) 1.放走;釋放。 唐 韓愈 《唐故河南令張君墓志銘》: “又多捕生鳥雀魚鱉, 可食與不可食相買賣, 時節脫放, 期為福祥。” 《元典章‧戶部八‧鹽課》: “將 錢百四 停留在家, 數令指攀平民 潘萬四 等貨賣私鹽, 要訖 王三十八 、 周顯保 中統 鈔三錠二十五兩入己, 將各人脫放, 止將 錢百四 解官。” 《水滸傳》第五一回: “知縣本愛 朱仝 , 有心將就出脫他;被 白玉喬 要赴上司陳告 朱仝 故意脫放 雷橫 , 知縣只得把 朱仝 所犯情由申將 濟州 去。”… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 脱放 — (脫放, 脱放) 1.放走;釋放。 唐 韓愈 《唐故河南令張君墓志銘》: “又多捕生鳥雀魚鱉, 可食與不可食相買賣, 時節脫放, 期為福祥。” 《元典章‧戶部八‧鹽課》: “將 錢百四 停留在家, 數令指攀平民 潘萬四 等貨賣私鹽, 要訖 王三十八 、 周顯保 中統 鈔三錠二十五兩入己, 將各人脫放, 止將 錢百四 解官。” 《水滸傳》第五一回: “知縣本愛 朱仝 , 有心將就出脫他;被 白玉喬 要赴上司陳告 朱仝 故意脫放 雷橫 , 知縣只得把 朱仝 所犯情由申將 濟州 去。”… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.